Privatumo politika

Visi asmeniniai duomenys, kuriuos pateiksite www.birzelio14.lt puslapyje bus naudojami tik komunikacijos apie iniciatyvos įgyvendinimą klausimais ir renginio organizavimo tikslais.

Informuojame, jog ataskaita su užpildžiusių asmenų duomenimis bus perduota Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai, dėl skaitymų užsienyje organizavimo. Visi pateikti nuomenys yra kaupiami ir saugomi duomenų talpyklų paslaugas teikiančių bendrovių platformose.

Su asmens duomenų Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje tvarkos aprašu galite susipažinti www.lijot.lt skiltyje „Dokumentai“. Kilus klausimams dėl duomenų tvarkymo, kreipkitės į lijot@lijot.lt

Pateikdami duomenys, Jus esate susipažinę:

Pateikdami duomenys puslapyje esančiose formose, Jus sutinkate:

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytais atvejais ir apimtimi, duomenų subjektas turi šias teises: Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; Susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją; Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis; Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis; Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; Teisę į duomenų perkeliamumą; Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi; Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).

Sutinkate, jog mano nurodytais kontaktais LiJOT biuro darbuotojai bei Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovai galėtų susisiekti dėl informacijos apie skaitymus pateikimo.

Sutinkate, jog renginio metu būtų fotografuojama ir filmuojama, o vėliau medžiaga gali būti panaudota komunikacijos tikslais.

Kontaktai

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Tel. nr. +370 659 55153
El. paštas lijot@lijot.lt

Sekite mus